CENTRUM MALEŠICE

Studie 09/2005, DÚR 09/2006, DSP 03/2010

Popis projektu

Místem pro budoucí polyfunkční centrum malešického sídliště je nevyužitá plocha, vymezená ulicemi Počernická, Plaňanská, Nad Úžlabinou, a budovami polikliniky, pensionu a výškové dominanty - hotelu Rhea. Limitujícím prvkem ve využití rovinného pozemku je kanalizační řad, procházející v severojižním směru jeho středem. Základním motivem při řešení komplexu bylo získat kvalitu prostředí odlišnou od rozvolněné sídlištní zástavby, jež jej obklopuje. Proto byla zvolena forma uzavřeného bloku s vnitřním veřejným prostranstvím, polyfunkční náplní, a tvarovou i barevnou pestrostí jednotlivých budov. Blok o šesti bytových patrech, uzavírající obdélné náměstí, je postaven na dvoupodlažním nebytovém soklu, jenž by měl zahrnovat obchodní, zábavní, stravovací zařízení a další služby, a zajistit tak vybavenost pro obyvatele nového souboru i domů okolních. Tato podnož je ve druhé úrovni lemována ochozem, z parteru přístupným pomocí schodišť, ramp a výtahů. Ve směrech předpokládaných hlavních pěších tras je sokl protkán průchody a pasážemi, které v kolmých a diagonálních směrech člení celek na jednotlivé objekty. Z kompaktní osmipodlažní hmoty vystupují čtyři patnácti až dvacetipodlažní věže. Mají přibližně čtvercový půdorys, na dvou osluněných stranách vždy ukončený segmentem lodžií. Lodžie jsou jednotícím prvkem věží, který se však na každé z nich střídá v různých obměnách a modifikacích, objekty jsou odlišeny i použitím výrazné barevnosti. Jejich uzavřenější, severní straně dominují vertikály prosklených požárních schodišť. Navržené věže jsou výškově srovnatelné s panelovými bodovými domy v okolí, a nepřesahují výšku sousedícího hotelu Rhea. Celkově je v areálu navrženo cca 550 bytů, převážně nižších velikostních kategorií. V tříúrovňové společné podzemní garáži se nachází 950 parkovacích stání pro residenty, pro návštevníky a zákazníky obchodní části komplexu, i pro stávající polikliniku a pension.

Ulice Počernická, Plaňanská, Praha 10

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.