DOPRAVNĚ URBANISTICKÁ STUDIE DOLNÍ LIBEŇ - PRAHA 8

Studie 01/2010

Popis projektu

Území ze severu ohraničuje prostor Povltavská - Elsnicovo náměstí, nám. Dr. Holého a ulice Kotlaska. Východní hranicí je koridor městského okruhu a křižovatka Balabenka. Jižní hranici vymezují železniční trati Holešovické přeložky a Nového spojení. Na západě řešené území navazuje na území řešená v rámci Pobřežní III a na projekt rekonstrukce Libeňského mostu, včetně úprav ulice Voctářovy. Záměrem návrhu je potlačit dopravní charakter kapacitních tras v území (Sokolovská, Zenklova, Na Žertvách) a zapojit je jako městské komunikace do stávající uliční sítě. Kromě území jež jsou v bezprostředním kontaktu s nově navrhovanými obchvatovými komunikacemi jsou ve studii řešena i území, která bude možno po poklesu průjezdné dopravy nově koncipovat s důrazem na posílení role pěší a cyklistické dopravy a rozšíření rekreačních ploch a ploch zeleně. Přestože jsou dosud některé části území zanedbané či devastované, je nutno zdůraznit, že se jedná o centrum města, historickou čtvrť s velkým rozvojovým potenciálem a stoupající atraktivitou pro investory, o čemž svědčí řada připravovaných stavebních záměrů. Tomu by mělo odpovídat kvalitní řešení parteru - dlažeb, zeleně, mobiliáře, osvětlení atd.

Dolní Libeň, Praha 8

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.