BYTOVÝ DŮM VIŠŇOVÁ

DSP 05/2009

Popis projektu

Stavba je navrhována při ul. Višňové uvnitř svažité stavební parcely. Dům má podzemní podlaží v jedné úrovni. Nadzemní část je rozdělena na dvě kubické hmoty o 3 nadzemních podlaží a 4. ustupujícím podlaží s plochou střechou, mezi které je vložena vertikální komunikace - trojramenné schodiště s osobním výtahem. Zadní severozápadní hmota respektuje klesající terén a je umístěna o 1 m níž než přední část stavby situovaná při ulici Višňové. Každá výškově posunutá část podlaží má v typickém podlaží navrženy 3 byty, tj. 6 bytů na podlaží. Pouze vstupní 1. NP má na severovýchodním nároží mezi vstupem do domu a automobilovou rampou umístěno domovní vybavení a na podlaží je navrženo pouze 5 bytů. Ustupující podlaží má 4 byty s terasami. Dům obsahuje celkem 21 bytů ve velikostních kategoriích 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk, 3 + 1 a 4 + 1 o průměrné velikosti 66,5 m 2.Podél severozápadní hranice pozemku je umístěna rampa pro vjezd a výjezd z garáží pro osobní automobily umístěné v suterénu objektu. Zhruba od své poloviny je přikryta stupňovitou konstrukcí sledující svažitost terénu a ozeleněna. Stavební pozemek se nachází uvnitř vilové prvorepublikové čtvrti situované na severním svahu pod Lhotkou. Ulice se paprskovitě sbíhají k návrší, nebo jsou k němu vedeny radiálně jako ul. Višňová. Majetkoprávní změny vyplývající z restitucí znemožňovaly realizaci původního záměru. V průběhu 90. let proto Pražské stavební družstvo vypsalo soutěž na nové řešení lokality s cílem nahradit plánovanou sídlištní výstavbu vhodnějšími formami bytových domů. Z návrhů byla v roce 1993 vybrána studie zpracovaná firmou IKA Praha (urbanistická koncepce Ing. Arch. J. Hančl). Firma IKA připravila v roce 1996 pro odbor Městského investora dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí. Její projednání bylo vzhledem k dalším nevyřízeným restitucím pozastaveno a teprve v roce 1999 bylo po úpravách dokumentace zahájeno projednání této změny územního rozhodnutí. Protože se dokumentaci ke změně územního rozhodnutí nepodařilo projednat, zůstalo v platnosti původní územní rozhodnutí z r. 1984. První fází přípravy nového konceptu obytné zástavby byla studie zpracovaná projektovou kanceláří A+R SYSTÉM s.r.o. v listopadu 2001. Řešené území urbanistické studie svým rozsahem odpovídalo lokalitě na níž se vztahuje vydané územní rozhodnutí. Vlivem restitucí a následných majetkoprávních změn se původně plánovaná obytná výstavba rozdělila na několik samostatných investic. Z vyhodnocení studie vyplynula nutnost úpravy směrné části územního plánu (koeficientů míry využití území). Po projednání záměru s orgány města a městské části byla úprava směrné části územního plánu schválena v únoru 2002. Na základě upravených vstupních podmínek byly pro jednotlivé části řešeného území zpracovány samostatné projekty nové obytné zástavby. Celkem se jedná o tři dílčí lokality. Jedním z nich, kapacitně nejrozsáhlejším investiční záměrem v rozvojové oblasti je soubor „Bytových domů Na Pomezí“, jež je předmětem této dokumentace pro územní rozhodnutí. Zástavba je navržena v pásu území mezi oběma výše uvedenými lokalitami a hranicí přírodního parku o rozloze 56 720 m2. Připravovaný soubor 18 bytových domů a pěti residenčních domů využívá jedinečné polohy lokality na návrší nad městem v bezprostředním kontaktu s přírodním prostředím. Pro navržený koncept je charakteristická otevřená forma nízkopodlažní zástavby, která sleduje klesající reliéf terénu. Mezi jednotlivými domy prostupuje zeleň propojující plochu vnitřního parku s pásem lesa lemujícím lokalitu z jihu. Záměrem je co nejužší kontakt bydlení a zeleně, maximální propojení interiéru a exteriéru, co největší rozsah zelených teras a obytných zahrad. Výškové řešení jednotlivých úrovní a přírodní předěly jasně vymezují privátní, polosoukromé a veřejné prostory při zachování prostupnosti území pro pohyb pěších. Celkem je v lokalitě navrženo 212 bytů. Na vybrané objekty N1 – N4 byla v roce 2009 zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení jež byla kladně projednána.

Ulice Višňová, Praha 4 Krč katastrální území Košíře

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.