ROHANSKÝ OSTROV

STUDIE 08/2007

Popis projektu

Studie byla podkladem k výběrovému řízení, týkajícího se pronájmu a následného prodeje cca 20ha městských pozemků na Rohanském ostrově. Bylo vyhlášeno s cílem podpořit proměnu Karlína z průmyslové lokality v moderní rezidenční čtvrť. Návrh respektuje požadavky platného územního plánu, zohledňuje realizované protipovodňové stavby, dodržuje výškovou hladinu blokové struktury Karlína a Libně. Je koordinován s připravovanými developerskými záměry v okolí, i dalšími limity, jako jsou trasa metra a významné koridory technické infrastruktury. Určujícími kompozičními motivy území jsou liniové prvky: řeka, hrana stávající zástavby, protipovodňová hráz se stromořadím, uvažovaný říční kanál, i dopravní tepny – budoucí městský bulvár Rohanské nábřeží a ulice Sokolovská. Tato lineární kompozice je v příčném směru rytmizována. Na západě se do návrhu promítá pravidelný rastr karlínských bloků, propojení sadů s nábřežní zelení, kompoziční osa před budovou Invalidovny. Významná kolmá vazba se nachází v ohnisku rozvojového území – novém náměstí v předprostoru stanice metra. Ve východním cípu se uplatňuje osa ulice Švábky a navazující pás parku, oddělující centrální část území od předmostí Libeňského mostu. Důraz byl kladen na zprůchodnění lokality pro pěší, návrh proto počítá s řadou mostů a lávek přes silniční tahy i nové říční rameno. Průnikem dominantních lineárních kompozičních prvků s příčnými, se rozvojová oblast člení na logické celky, provozně nezávislé a samostatně realizovatelné. Čtyři plochy jsou určené k zástavbě a tři souvislé plochy tvoří veřejná zeleň. Je tak umožněna postupná výstavba v etapách, což podporuje reálnost záměru. Z hlediska funkce jde převážně o zástavbu obytnou, v centru doplněnou o funkce komerční, služby hotelové a sportovní (krytý bazén s venkovními vodními plochami).

Rohanské nábřeží, Praha 8 Karlín

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.