SMÍCHOV

Návrh změny územního plánu 07/2007

Popis projektu

Velké rozvojové území Smíchov - jih bylo vyhlášeno na základě schválené změny územního plánu číslo Z 0175/02. Z VRÚ bylo později vyjmuto území bývalého lihovaru, pro který byla na základě koncepčního záměru schválena změna ÚPn. V současné době je projednávána další změna územního plánu č. Z 1267/06, která zmenšuje původní VRÚ o plochy mezi ulicí Nádražní a Strakonickou a oblast kolem pivovaru. Předmětem předkládaného návrhu změny je podstatná část redukovaného VRÚ vymezená v přiložené situaci. Z původní plochy VRÚ tak zůstane pouze část území kolem stávajícího předmostí železničního mostu, která bude funkčně stabilizována až po dořešení problematiky výstavby tzv. Výtoňského mostu Území, které je předmětem navrhované změny, je na severním okraji vymezeno ulicí Ostrovského, na východě ulicí Nádražní, jižní okraj tvoří nadjezd ulic Na Zlíchově a Křížová přes železniční tratě, západní hranici tvoří trasa městského okruhu (Dobříšská) a ulice Radlická. Urbanistické řešení sledované oblasti vychází ze zásad ověřených v předchozím období řadou studií, zejména Urbanistické studie Smíchov – jih z r. 2003. Bloková osnova nové čtvrti navazuje na stávající historickou strukturu Smíchova mezi ul. Nádražní a Strakonickou a zástavbu dolní části Radlického údolí. Uliční skelet této nově navrhované části Smíchova určují hlavní městské třídy Nádražní a Radlická, které jsou příčně propojeny novými komunikacemi navazujícími na stávající ulice v sousedícím území, uliční osnova zachovává průhled ulicí Na Valentince na kostel Sv. Karla Boromejského na Karlově. Z příčných propojení je dopravně významnější ulice Ostrovského a Za ženskými domovy a nové propojení mezi vyústěním ramp tunelů Mrázovka a Nádražní ulicí, kde je tato obslužná komunikace ukončena a nepokračuje dále k novému přemostění Vltavy v oblasti stávajícího železničního mostu. V návrhu je důraz kladen především na vymezení a charakteristiku veřejných prostorů, definici ohnisek komerčních a společenských aktivit a jejich vzájemné vazby. Jednoznačnou páteří Smíchova je historická osa Štefanikova - Nádražní, živá městská obchodní třída, k níž přiléhají významné veřejné prostory - nám. Kinských, Arbesovo, 14. října a náměstí u centra Anděl. V prostoru dnešního autobusového nádraží Na Knížecí je uvažováno s maximální možnou redukcí autobusového terminálu na zcela nezbytnou míru – kapacity jsou přemístěny jednak do prostoru rozšířeného stávajícího terminálu Smíchovské nádraží-jih, jednak do nového terminálu Dobříšská. Předběžný návrh stanovuje základní regulativy míry využití území prostřednictvím indexu míry využití a z něj vyplývajících koeficientů podlažních a zastavěných ploch a zeleně. Návrh indexů v zásadě vychází z předchozích ÚPP a zohledňuje urbanistický význam rozvojové plochy ve struktuře území ve vazbě na hlavní uzlové prostory stanic metra Anděl (Na Knížecí) a Nádraží Smíchov.

Ulice Nádražní, Stroupežnického

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.