LIBEŇSKÉ DOKY

DUR 05/2006

Popis projektu

Řešená oblast leží v místech bývalých Libeňských loděnic. Vymezena je tokem říčky Rokytky a Voctářovou ulicí, Libeňským mostem a linií protipovodňové ochrany, vybudované po povodních ze srpna 2002. Celková výměra území je cca 12,5 ha. Nachází se v rozvojové lokalitě, která má dobré dopravní napojení na hlavní komunikační síť, je v docházkové vzdálenosti stanice metra i zastávek MHD. Záměrem investora je revitalizace této dřívější vnitroměstské průmyslové zóny, a její proměna na rezidenční areál se zachováním bazénů loděnic jako atraktivního prvku. V roce 2001 se uskutečnil workshop "Docks Prague 8" s cílem nalézt optimální formu výstavby. Zahraniční i domácí ateliery nejprve předkládaly koncepci urbanistického řešení. Vítězný návrh struktury zastavění (atelier SIAL) se stal podkladem k podrobnějším studiím ve druhém kole soutěže. Na základě konečných výsledků byla oblast rozdělena do několika samostatných celků. V nich budou realizovány typologicky odlišné druhy budov, od různých autorů, což by mělo napomoci výrazové pestrosti komplexu. Lokalita JIH je ohraničena Libeňským mostem a novou páteřní komunikací areálu. Vnější linii kopíruje sedmipodlažní administrativní objekt. V takto vymezeném bloku se nacházejí deskové, čistě obytné domy, které využívají vizuálního a prostorového kontaktu s řekou. Lokalita ZÁPAD sestává z devíti luxusnějších viladomů, soustředěných do třech skupin na břehu západního bazénu. Nepravidelná struktura svým měřítkem a diferenciací vnitřních prostorů vytváří přechod od kompaktního městského typu bydlení k volnějším formám, v souladu s přírodním rámcem lokality. Lokalitu STŘED tvoří semknutá intenzivní zástavba se dvěma liniovými domy a střední komunikací, jež je ukončena parkem a pěší lávkou k Thomayerovým sadům. Další most pak místo spojuje s lokalitou Západ. Nábřeží slouží po celém obvodu jako kotviště lodí, přičemž západní břeh má charakter volně přístupné promenády, východní je součástí privátních předzahrádek. Vzhledem ke zhuštěnosti zástavby je tu namístě důsledná diferenciace prostorů, od veřejných až po soukromé. Typologicky by mělo jít o domy s malometrážními byty, jež by sloužily jako byty startovní či přechodné. Lokalita VÝCHOD je koncipována jako soubor tří soliterních viladomů u řeky, a deskového bytového domu, orientovaného do ulice Voctářovy. Ten navazuje na uliční čáru dnešní zástavby, a měl by kromě bytů nabízet i kancelářské a obchodní plochy. Základním záměrem tu bylo dotvoření uliční fronty a rozvolnění zástavby směrem k hraně nábřeží. Všeobecně byl kladen důraz na krajinářské řešení parteru, parkových úprav, kvalitní ztvárnění veřejných prostranství, nábřeží a pěších promenád.Kancelář A+R SYSTEM s.r.o. se podílela na koordinaci projektové činnosti pro jednotlivé lokality, návrhu technické infrastruktury – vnitroareálových komunikací a sítí, zajišťovala soulad návrhu s územním plánem i stavebními akcemi plánovanými v okolí, a následně zpracovávala dokumentaci k územnímu řízení.

Ulice Štorchova, Voctářova. Praha 8 Libeň

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.