URBANISTICKÁ STUDIE HRADČANSKÁ - ŠPEJCHAR

Urbanistická studie 02/2004

Popis projektu

Urbanistická studie se zabývá územím Dejvického nádraží a Prašného mostu, zahrnuje přiléhající prostor ulice Milady Horákové, ukončený křižovatkou Na Špejchaře. Jde o cennou rozvojovou plochu s bezprostřední vazbou na Pražskou památkovou rezervaci. Cílem práce je stanovit podmínky koordinace dopravních staveb a inženýrských sítí s urbanizací území, upřesnit limity jeho využití. Studie je podkladem pro definici podrobnějších regulativů budoucí zástavby.Její součástí je vyhodnocení stavu – vymezení ploch stabilizovaných, či určených k regeneraci a rozvoji. Zohledněny byly majetkoprávní vztahy, dopravní rozbory, i studie geologických poměrů. Ta lokalitu dělí dle únosnosti základové půdy (a tedy vhodnosti k zástavbě) do dvou rajonů, což významně ovlivnilo podobu návrhu. Hlavní veřejný prostor – náměstí s parkem – je situován k vyústění ulic Dejvické a Bubenečské do třídy M. Horákové, kde se předpokládá realizace nového vestibulu metra. Vzhledem k rozsahu podzemních staveb i nízké únostnosti půdy je zde znemožněna výstavba větších objektů. Jde zároveň o jediný bod, kde lze kvůli terénnímu profilu a dopravním barierám zajistit prostupnost území pro pěší. Náměstí uzavírá z východní strany obnovený domovní blok, ze západu přiléhá rozvojová oblast Dejvického nádraží. Cílem návrhu je navázat novou strukturou na danou blokovou osnovu. Významné místo v kompozici má historická nádražní budova, včetně jejího předprostoru. Náplní rekonstruovaného nádraží mohou být kulturní či zábavní zařízení. Na doporučení památkových orgánů jsou zachovány i další dva drážní objekty. Osou pěšího pohybu je Dejvická ulice. Komerční plochy jsou soustředěny do bloku přiléhajícího k náměstí, s přímou vazbou na vestibul metra. Podél ulice Václavkovy je navržena polyfunkční zástavba s vysokým podílem bytových domů. V exponované frontě lemující třídu M.Horákové jsou navrženy převážně administrativní budovy. Výšková hladina odpovídá výšce okolních bloků tzn. 22 - 25m, což představuje 7 NP u staveb obytných, a 6 NP pro nebytové účely. Víceméně samostanou problematiku představuje východní cíp řešeného území. Odstraněny budou dva domy, jež jsou v kolizi s trasou městského okruhu, po jeho dokončení lze na těchto parcelách realizovat výstavbu typově odpovídající okolní vilové čtvrti. V místě tramvajové smyčky se předpokládá umístění celoměstsky významné stavby (knihovna, museum, koncertní síň). Studie stanovuje všem plochám regulativy jak funkční (zastavitelnost pozemku, intenzita využití), tak i prostorové (základní uliční síť a vymezení veřejných prostranství, uliční a stavební čáry, výšku zástavby, umístění akcentů a dominant).

Ulice Milady Horákové, Praha 6

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.