TURNOV - REGULAČNÍ PLÁN Č.1

Regulační plán 10/2002

Popis projektu

Po třech letech práce byl v říjnu 2002 dokončen, projednán a Zastupitelstvem města schválen Regulační plán č.1 - bytové zóny budoucích nových obyvatel města pro území Hruštice - Károvsko a Durychov - Na Kamenci v Turnově. Tento plán podrobně rozpracovává rozvojové plochy vymezené územním plánem již v roce 1996. Celková rozloha území obou zón je 114,3 ha a předpokládaný počet obyvatel v těchto zónách je cca 4000. Pro oblast Hruštice a Károvsko je to 49,01 ha a 1300 obyvatel, předpokládaný počet rodinných domů je 221 a počet bytů v bytových domech je 135. V lokalitě Durychov a Na Kamenci se jedná o 65.29 ha a 2700 obyvatel, předpokládaný počet rodinných domů je 296 a počet bytů v bytových domech je 591. Regulační plán je komplexní dokumentací, která zahrnuje nejen návrh urbanistické koncepce a regulační podmínky pro výstavbu, ale i například podrobné řešení dopravy a technického vybavení území včetně vymezení veřejně prospěšných staveb. Bytové zóny jsou rozděleny do funkčních ploch, takže je zde vymezeno nejen obytné území určené pro stavbu rodinných či bytových domů, ale také smíšené území s možností umístění provozoven obchodů a služeb. Dále jsou zde plochy komunikací, veřejných prostranství a plochy veřejného zájmu pro umístění např. školství, sociálních služeb, kultury či zdravotnictví, podle potřeby dané lokality. V území nechybí ani plochy pro sport a rekreaci, plochy parků, rozptýlené a liniové zeleně nebo hospodářské zeleně a prvky územního systému ekologické stability. Jsou zde i nezbytné plochy pro technické vybavení.

Durychov - Na Kamenici, Hruštice - Károvsko

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.