ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KATASTRÁLNÍCH A ZEMĚMĚŘICKÝCH ÚŘADŮ

REALIZACE 1996-1999

Popis projektu

Řešení budovy vychází z požadavku, který předpokládal soustředění provozu šesti katastrálních a zeměměřických úřadů do té doby decentralizovaných na území pražské aglomerace. Potřeba sjednocení provozů a modernizace pracovišť vyvstala po roce 1990 v souvislosti s obrovským nárůstem agendy katastrálních úřadů. Dalším ze zásadníchfaktorů ovlivňujících toto rozhodnutí byla v té době nastupující digitalizace grafických a administrativních procesů a úkonů úřadů a z této skutečnosti vyplývající požadavek na vyhovující prostory pro provoz výpočetní techniky a jejího technického zázemí a vybudování obsáhlého archivu. Ve výsledné verzi návrhu je budova Katastrálního a zeměměřického úřadu řešena jako monoblok s dominantním jižním křídlem podél ulice Pod Sídlištěm a s dvěma křídly, západním a východním, kolmými na hlavní budovu. Mezi ně je vestavěna přepážková hala pro styk s veřejností s navazujícími objekty depotů (skladů map a listin). Na tento monoblok navazují přes vertikální komunikační jádra na západě objekt archivů zemských desek a mapového díla a na východě budova části provozů zeměměřického úřadu s jídelnou zaměstnanců a kuchyní v parteru. Pod celým zastavěným půdorysem objektu jsou v prvním podzemním podlaží umístěny parkovací stání pro 146 vozů, technické zázemí budovy, dílny a kanceláře správy budov včetně velína. Garáže mají vjezd z ulice Vršní. V zapuštěné severní části 1. NP jsou umístěny garáže služebních vozů o kapacitě 26 stání s vjezdem ze zadního dvora. Vstupní prostor budovy je řešen v ose hlavního jižního křídla z ulice Pod Sídlištěm jako vstupní hala na níž navazuje hlavní přepážková hala pro veřejnost, ve 2. NP, pracoviště pro styk s odbornou veřejností, podatelny jednotlivých úřadů, informace a prodej kolků a občerstvení pro veřejnost. Z nově založeného zeleného náměstí na východním okraji budovy je situován druhý personální vstup do Zeměměřického úřadu, který má pracoviště ve východním křídle hlavní budovy a v severní samostatné budově.

Ulice Pod Sídlištěm, Praha 8 Kobylisy

 
© 2010 A+R SYSTEM,s.r.o.